نتایج جستجو برای عبارت :

کتاب تکثیر،تولید مثل وراثت مرغ عشق علمی عملی

مرجع صالح جهت صدور گواهی حصر وراثتگواهی صادر شده از مرجع صالح که نشان دهنده وجود و تعداد وراث است حصر وراثت نام دارد. مطابق ماده360 امورحسبی وراث و اشخاص ذینفع می توانند با انجام اقدامات مربوطه گواهی باید از سوی یک مرجع صالح صادر شود. درواقع تصدیقی است که وراث متوفی را محصور نموده است. پس از فوت مورث (متوفی) هیچ شخصی حق تصرف دراموال متوفی را ندارد تا اینکه هزینه های کفن و دفن کسر شده و دیون وی پرداخت شود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


minooplaspc معرفی کالا فروشگاهی WWW.HI-3D.IR فروشگاه معماری ارچ نادین riedibahspa poonehrayanehia Fritz دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی Luke frugunvimen